Privacybeleid

Esther Pot, Praktijk voor Massage en Reflexologie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik in de massagepraktijk omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Esther Pot, Praktijk voor Massage en Reflexologie houdt zich daarom in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik dit nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteer.

Doelen waarvoor de praktijk klantgegevens verwerkt:

  • voor gebruik in relatie tot de behandeling in de praktijk
  • promotiedoeleinden voor de praktijk – acties, aanbiedingen e.d.
  • individuele promoties bij bijzondere gebeurtenissen als verjaardagen

Praktijk voor Massage en Reflexologie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Bij klachten kunt u zich wenden tot het GAT, www.gatgeschillen.nl.